ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Inleiding. Helex Advocaten & Rechtsanwälte, verder te noemen “HELEX” is een maatschap volgens Nederlands recht, bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen (hierna ook “partners” ge­noemd). Een lijst van partners wordt op verzoek toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners, de bij HELEX werkzame advocaten en Rechtsanwälte en overig personeel en door of namens HELEX voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Alle op personen betrekking hebben begrippen in deze tekst zijn steeds zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke vorm bedoeld.
 2. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van HELEX en op alle opdrachten die door HELEX worden aangegaan met een opdrachtgever, onder uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HELEX. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Aansprakelijkheid. De gezamenlijke aansprakelijkheid van HELEX, de partners, de bij HELEX werk­zame advocaten en Rechtsanwälte en de verdere voor deze werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijk­heidsverzekering van HELEX wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico voor HELEX volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval. HELEX heeft een beroeps­aansprakelijkheidsverzekering bij een Nederlandse verzekeraar. Op verzoek kan inzage worden ver­kregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van HELEX, de partners, de bij HELEX werkzame advocaten en Rechtsanwälte en van de verdere voor HELEX werkzame personen en derden in haar totaliteit beperkt tot tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 50.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 4. Inschakeling van derden. HELEX is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. HELEX is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaart HELEX voor alle aanspraken van derden inclusief de door HELEX in verband daarmee gemaakte kos­ten, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Derden die in verband met de uitvoering van de opdracht door HELEX worden ingeschakeld, willen mogelijk een aansprakelijkheid beperken. Alle aan HELEX verstrekte opdrachten houden, onvermin­derd het voorgaande, tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Persoonsgegevens. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoe­ren van de opdracht. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt opdrachtgever er mee in dat zijn e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie met HELEX in het kader van de opdracht alsmede voor het verzenden door HELEX van nieuwsbrieven en andere mededelingen rondom de diensten van het kantoor. Indien de opdrachtgever geen prijs (meer) stelt op informatie die niet direct gerelateerd is aan een opdracht, kan deze zich afmelden door middel van het verzenden van een e-mail met dit verzoek aan info@helex-advocaten.com.
 6. Digitaal werken. HELEX maakt gebruik van Microsoft Teams of door opdrachtgever of andere externe deelnemers voorgestelde andere digitale vergadersoftware. Daaraan kunnen bepaalde privacy risico’s verbonden zijn. Door deel te nemen aan de digitale vergadering geven de deelnemers toestemming voor het gebruik hiervan. HELEX communiceert in het kader van haar diensten en de opdrachten die zij aangaat met behulp van digitale middelen, zoals email en andere vormen van dataverkeer. Ook daaraan kleven risico’s zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Door deel te nemen aan deze digitale communicatie, geeft de opdrachtgever toestemming voor het gebruik hiervan. HELEX is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Artikel 3 van deze voorwaarden blijft van toepassing. Zowel HELEX als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.
 7. Bewaartermijn van dossiers. HELEX werkt met digitale dossiers. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het kan worden vernietigd. Originele stuk­ken worden op verzoek aan de opdrachtgever geretourneerd. Originele titels, notariële aktes e.d. wor­den gedurende de bewaartermijn in papiervorm bewaard.
 8. Honorarium. Tenzij tussen HELEX en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenig­vuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende uurtarief. HELEX is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voor­schot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten, en (voortzetting van) de uitvoe­ring van de opdracht op te schorten totdat betaling daarvan is ontvangen. HELEX zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.
 9. Betaaltermijn. Declaraties van HELEX dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is.
 10. Klachtenregeling. HELEX heeft een klachtenprocedure ingericht. De klachtenregeling is gepubli­ceerd op de website. Deze klachtenprocedure is van toepassing op iedere opdracht.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HELEX is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HELEX waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beoordeeld door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van HELEX om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 12. Taal van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. Bij interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst. De voorwaarden zijn in te zien op de website van HELEX en liggen daarnaast ter inzage op het kantoor van HELEX. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

 

Rotterdam, 15 juli 2022