1. Inleiding. Helex Advocaten & Rechtsanwälte, verder te noemen “Helex”, is een maatschap volgens Nederlands recht, bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen (hierna ook “partners” genoemd). Een lijst van partners wordt op verzoek toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners, de bij Helex werkzame advocaten en Rechtsanwälte en overig personeel en door of namens Helex voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Alle op personen betrekking hebben begrippen in deze tekst zijn steeds zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke vorm bedoeld.
 2. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Helex en op alle opdrachten die door Helex binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever, onder uitsluiting van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Helex. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Aansprakelijkheid. De gezamenlijk aansprakelijkheid van Helex, de partners, de bij Helex werkzame advocaten en Rechtsanwälte en de verdere voor deze werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Helex wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico voor Helex volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval. Helex heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een Nederlandse verzekeraar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Helex en van de verdere voor Helex werkzame personen en derden in haar totaliteit beperkt tot tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 50.000,- . Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 4. Inschakeling van derden. Helex is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Helex is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaart Helex voor alle aanspraken van derden inklusief de door Helex in verband daarmee gemaakte kosten, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 
  Derden die in verband met de uitvoering van de opdracht door Helex worden ingeschakeld, willen mogelijk een aansprakelijkheid beperken. Alle aan Helex verstrekte opdrachten houden, onverminderd het voorgaande, tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Persoonsgegevens. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt opdrachtgever er mee in dat zijn e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie met Helex in het kader van de opdracht alsmede voor het verzenden door Helex van nieuwsbrieven en andere mededelingen rondom de diensten van het kantoor. Indien de opdrachtgever geen prijs (meer) stelt op informatie die niet direct gerelateerd is aan een opdracht, kan deze zich afmelden door middel van het verzenden van een e-mail met dit verzoek aan info@helex-advocaten.com.
 6. Bewaartermijn van dossiers. Het met een opdracht gevormde dossier, zowel in digitale als in papieren vorm, zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het kan worden vernietigd.
 7. Honorarium. Tenzij tussen Helex en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende uurtarief. Helex is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voorschot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten, en (voortzetting van) de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling daarvan is ontvangen. Helex zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.
 8. Betaaltermijn. Declaraties van Helex dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is.
 9. Klachtenregeling. Bij Helex geldt de volgende klachtenregeling in de zin van artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, die van toepassing is op iedere opdracht die met de opdrachtgever wordt aangegaan. Met klacht wordt bedoeld iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de opdrachtgever jegens Helex of de onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. 1. Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft, zal deze eerst intern worden behandeld. De opdrachtgever kan zich daarvoor tot de klachtenfunktionaris Marije H.J. van der Tol wenden. De klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. De opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de interne behandeling van de klacht. 2. De interne klachtbehandeling is gericht op het zoeken naar een voor de opdrachtgever en Helex acceptabele oplossing. 3. Wanneer de interne behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de opdrachtgever tot een oplossing heeft geleid, kan de opdrachtgever de klacht conform artikel 10 sub C van deze algemene voorwaarden aan de Rechtbank voorleggen.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. A. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Helex is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. B. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Helex waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beoordeeld door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Helex om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 11. Taal van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de teksten in het Duits en het Engels. De voorwaarden zijn in te zien op de website van Helex en liggen daarnaast ter inzage op het kantoor van Helex. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
 12. Salvatorische clausule. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet uitvoerbaar is of wordt, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De opdrachtgever en Helex verplichten zich in dat geval in goed vertrouwen te overleggen over de aanpassing van de ongeldige bepaling door een geldige, uitvoerbare bepaling die het meest met het oorspronkelijke bedoeling van partijen overeenkomt. Hetzelfde geldt in het geval van een omissie in deze algemene voorwaarden. (Einde)