Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Deze website is eigendom van HELEX Advocaten & Rechtsanwälte, een advocatenkantoor gevestigd in Nederland op het adres Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam. HELEX Advocaten & Rechtsanwälte is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen die juridische diensten aan cliënten verleent.

De gebruiker van deze websitse wordt er hierbij op gewezen geen actie te nemen of na te laten enkel op basis van informatie opgenomen op deze website. De op deze website opgenomen informatie wordt u door HELEX Advocaten & Rechtsanwälte alleen voor algemeen gebruik aangeboden en kan niet worden aangemerkt als advies.

HELEX Advocaten & Rechtsanwälte garandeert niet dat deze website functioneert zonder onderbrekingen, vertragingen, fouten of omissies is. HELEX Advocaten & Rechtsanwälte inclusief haar partners, werknemer en ander personeel en door haar ingeschakelde derden, sluiten iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van HELEX Advocaten & Rechtsanwälte.

HELEX Advocaten & Rechtsanwälte garandeert niet dat deze website compatibel is met enige apparatuur, software of netwerk van gebruiker door middel waarvan toegang tot deze website is verkregen en evenmin garandeert zij dat door het gebruik van deze website geen virussen of aanverwante destructieve software op de computerapparatuur van de gebruiker terechtkomen. HELEX Advocaten & Rechtsanwälte sluit iedere aansprakelijk voor enige vorm van schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van virussen of andere destructieve software tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van HELEX Advocaten & Rechtsanwälte. Gebruikers dien er zelf voor de benodigde veiligheids- virusbeschermingsmaatregelen te nemen.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op deze website daaronder begrepen de op deze website opgenomen inhoud is eigendom van HELEX Advocaten & Rechtsanwälte, tenzij anders aangegeven. Ieder gebruik van deze website daaronder begrepen het op deze website opgenomen inhoud en materiaal kan in strijd met deze en andere rechten zijn. Indien de gebruiker enige inhoud of materiaal van deze website download voor eigen of niet-commercieel gebruik, dient hij vermeldingen van auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom daarop te behouden. Aldus gedownloade inhoud of materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gepubliceerd of gedistribueerd voor openbare of commerciële doeleinden.

Deze website kan Links bevatten naar externe websites van derden. HELEX Advocaten & Rechtsanwälte heeft geen controle over deze externe website en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud ervan.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 Fotografie op de website: Shutterstock en KarinDeraedtFotografie.