Werktijdverkorting in Duitsland tijdens Corona

Werktijdverkorting in Duitsland tijdens Corona

Bent u werkgever in Duitsland en heeft uw onderneming het door de Coronacrisis moeilijk? Lees in dit blog of u gebruik kunt maken van de Duitse werktijdverkortingsregeling, afgekort als de Kurzarbeit regeling.

In het kader van de Kurzarbeit regeling vergoedt de Bundesagentur für Arbeit (het Duitse UWV) door middel van een tijdelijke uitkering een deel van het loonverlies van uw werknemers als deze door een tijdelijke bedrijfseconomische noodsituatie minder kunnen werken.

Versoepeling van de regeling

De Duitse regering heeft de eisen voor Kurzarbeit, als één van de Corona noodmaatregelen, tijdelijk en met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 versoepeld. Het doel is om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden.

Op grond van de tijdelijk versoepelde regeling kan de werktijdverkorting al worden aangevraagd, als minstens 10% van de werknemers (dat was een derde onder de regeling tot 1 maart 2020) minder kunnen werken en daardoor minstens 10% van hun brutosalaris minder verdienen. Nieuw is ook, dat de sociale verzekeringspremies, die de werkgever ook onder de werktijdverkortingsregeling over al het loon moet betalen, 100% worden vergoed.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de Kurzarbeit regeling gelden de volgende voorwaarden:

  • er moet sprake zijn van een tijdelijke bedrijfseconomische noodsituatie, zoals in de huidige tijd van de Corona crisis;
  • tenminste 10% van uw werknemers werkt tijdelijk minder uren en verliest daardoor minstens 10% van het brutoloon;
  • het urenverlies is onvermijdelijk. Vakantiedagen hoeven niet eerst te worden opgenomen, wel vrije tijdsaanspraken in verband met (eerder) overwerk;
  • tijdens de duur van het Kurzarbeit worden geen werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslagen. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van beëindigingsovereenkomsten;
  • er bestaat overeenstemming over de werktijdverkorting met de ondernemingsraad of de werknemers;
  • tijdens de duur van het Kurzarbeit mogen geen overuren worden gemaakt, en verder mogen (op enkele uitzonderingen na) geen nieuwe werknemers in dienst worden genomen. Gebeurt dat wel, dan valt daarmee de voorwaarde weg dat sprake moet zijn van een tijdelijke bedrijfseconomische noodsituatie waardoor uw personeel minder werkt.

Uitkering

Ter ondervanging van het loonverlies krijgt de werknemer een tijdelijke uitkering, het Kurzarbeitergeld. De hoogte ervan bedraagt 60% van het netto loonverlies, en 67% als de werknemer minderjarige kinderen onderhoudt.  Het verzekerde loon is gemaximeerd tot 6.900 Euro per maand (in de voormalige DDR-landen: 6.450 Euro). Het Kurzarbeitergeld kan dus nooit meer zijn dan 67% daarvan, dat is 4.623,00 Euro (in de voormalige DDR-landen: 4.321,50 Euro).

Aanvraag

De werkgever moet de werktijdverkorting aanvragen bij de Bundesagentur für Arbeit. Dat gaat via een standaardformulier. Deze vindt u hier (Anzeigeformular Kurzarbeit).

Het Kurzarbeit kan voor maximaal 12 maanden worden aangevraagd.

Nadat de Bundesagentur für Arbeit de aanvraag heeft goedgekeurd, kan de werkgever steeds na afloop van een kalendermaand over die maand de uitkering voor de betroffene werknemers via standaardformulieren aanvragen. Dit moet binnen drie maanden na afloop van de betreffende maand worden gedaan. Daarbij moet o.a. worden opgegeven hoeveel de betreffende werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt en hoeveel loon hij heeft ontvangen. De uitkering wordt vervolgens aan de werkgever betaald.

Het is de bedoeling dat de werkgever van tevoren zelf uitrekent hoeveel de uitkering voor de werknemer in de betreffende maand gaat worden en dit bedrag aan de werknemer bij wijze van voorschot betaalt. Uw loonadministrateur kan u hierbij helpen.

Nuttige informatie

De Bundesagentur für Arbeit legt in een tweetal video’s in begrijpelijke Duitse taal uit hoe de werktijdverkortingsregeling werkt. De video´s vindt u hier.

Geen Kurzarbeit uitkering bij arbeidsongeschiktheid of verplichte quarantaine

Bij ziekte of verplichte quarantaine van de werknemer moet de werkgever gedurende zes weken het volledige loon doorbetalen. De werktijdverkortingsregeling geldt dan niet. Bij verplichte quarantaine kan de werkgever wel het volledige doorbetaalde loon op grond van artikel § 56 Infektionsschutzgesetz van de overheid terugkrijgen. Als de werknemer langer dan zes weken ziek blijft, krijgt hij aansluitend een uitkering van de Krankenkasse.

De informatie in dit blog is een samenvatting van de Kurzarbeit regeling zoals die ten tijde van publicatie geldt. Meer informatie nodig? Neem contact op met Marije van der Tol.