Uw Duitse dochtervennootschap in tijden van Corona

Uw Duitse dochtervennootschap in tijden van Corona

In Duitsland zijn in de afgelopen dagen diverse wetgevingsmaatregelen genomen die de economische, financiële en juridische gevolgen van de Corona pandemie voor het Duitse bedrijfsleven proberen te verzachten.

Een aantal belangrijke regelingen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.

Werknemers: Werktijdverkorting

Er is een uitgebreide regeling Werktijdverkorting waarbij de Arbeitsagentur (het Duitse UWV) de loonkosten in bepaalde omvang overneemt. Meer over deze regeling leest u hier.

Tijdelijk geen verplichting faillissement GmbH aan te vragen

Duitsland kent strenge regels onder welke omstandigheden een GmbH verplicht is faillissement aan te vragen. Heeft de onderneming opgehouden met betalen of is er sprake van een schuldenlast die groter is dan het eigen vermogen (“Überschuldung”), dan dient het bestuur binnen drie weken faillissement aan te vragen. Van ophouden met betalen kan al sprake zijn als er structureel te laat wordt betaald, alleen nog selectief wordt betaald of met een meerderheid van crediteuren afbetalingsregelingen worden afgesproken. Dit gaat gepaard met een streng (persoonlijk) aansprakelijkheidsregime voor bestuurders die te laat zijn met de faillissementsaanvraag.

De verplichting tot faillissementsaanvraag is nu in tijden van Corona aanzienlijk versoepeld. Verkeert de onderneming in een toestand van insolventie en is de oorzaak hiervoor gelegen in de Corona pandemie, dan is de verplichting om binnen drie weken faillissement aan te vragen opgeschort tot 30 september 2020. De onderneming(en haar bestuurders worden hierbij geholpen door een wettelijk vermoeden dat als de onderneming op 31 december 2019 niet in staat van insolventie verkeerde, de insolventie het gevolg is van de Corona pandemie.

Mocht het zo zijn, dat een onderneming al voor de uitbraak van de Corona pandemie in moeilijkheden verkeerde (zonder dat er sprake was van insolventie), dan is het van groot belang om goed te documenteren dat er desondanks op 31 december 2019 nog geen sprake was van betalingsonmacht (volgens de Duitse maatstaven). Ook indien het verband met Corona niet geheel evident, is het aan te raden te documenteren waarom opdrachten wegvallen en welke afspraken met opdrachtgevers en afnemers gemaakt zijn.
 

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementspauliana

Omdat de verplichting om faillissement aan te vragen wordt opgeschort, wordt ook de dreiging van bestuurdersaansprakelijkheid en/of van vernietiging van afspraken achteraf wettelijk beperkt :

  • Betalingen die ertoe dienen om de normale gang van zaken binnen de onderneming in stand te houden of weer in gang te zetten, zijn toegestaan en leiden niet tot bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Dat geldt ook indien vervangende of aanvullende afspraken gemaakt worden zoals uitstel van betalingen of afbetalingsregelingen.
  • Aflossingen op nieuwe kredieten die na 1 maart 2020 aan de onderneming worden verleend (om liquide middelen ter beschikking te stellen) worden niet door pauliana mogelijkheden bedreigd. Hetzelfde geldt voor zekerheden die voor deze nieuwe kredieten worden verschaft.
  • Dat geldt ook indien leningen door aandeelhouders of verbonden ondernemingen worden verschaft.

Huurovereenkomsten: bescherming tegen opzegging

Kan een huurder vanwege de Corona pandemie niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, mag de verhuurder de huur niet opzeggen. Dit geldt voor de huur van bedrijfsruimte en voor woonruimte en vooralsnog voor de periode 1 maart t/m 30 juni 2020. Let wel: de huurverplichtingen als zodanig blijven bestaan . De huurder die niet kan betalen raakt nog altijd in verzuim. Alleen het gevolg van het verzuim, namelijk het opzeggingsrecht, wordt – tijdelijk – uitgesloten. De huurder moet aantonen dat de niet-betaling het gevolg is van de Corona pandemie. Opzegging om andere redenen dan niet-betaling van huurpenningen blijven toegestaan.

Micro-ondernemingen en consumenten: betalingsuitstel voor wezenlijke duurverplichtingen

Voor micro-ondernemingen en voor consumenten is een betalingsuitstel afgekondigd voor verplichtingen uit contracten die voor 8 maart 2020 zijn afgesloten. Dit betalingsuitstel geldt uitsluitend voor betalingsverplichtingen uit wezenlijke duurovereenkomsten die voor de voortzetting van de onderneming of – bij consumenten – voor de verzorging met existentiële basisdiensten noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan stroom, water, telecommunicatie.

Micro-ondernemingen zijn ondernemingen met maximaal 10 medewerkers en een jaaromzet van minder dan EUR 2,0 miljoen (zie de definitie in de aanbevelingen 2003/361/EU van de Europese Commissie ).

Belastingen: uitstel van betaling

Voor de vennootschaps- en inkomensbelasting alsmede voor de btw kan uitstel van betalingen en verlaging van voorlopige aanslagen worden aangevraagd. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden bij de bevoegde belastingdienst. Dit is per Bundesland geregeld. Diverse Bundesländer hebben inmiddels formulieren op hun websites gepubliceerd, bijvoorbeeld Nordrhein-Westfalen. Voor een uitstel van betaling van de Gewerbesteuer, een gemeentelijke belasting voor ondernemingen die wij in Nederland niet kennen, dient men zich tot de plaatselijke gemeente te wenden.  

“Schutzschirm”: Krediet- en steunpakket

Op 23 maart 2020 is een uitgebreid krediet- en steunprogramma voor mkb bedrijven, voor startups en voor grote ondernemingen in het leven geroepen, met vereenvoudigde procedures, in het bijzonder wat de risicotoetsing betreft, met gunstigere kredietvoorwaarden en een uitbreiding van de omvang van de garantstellingen door de staat. Het programma wordt uitgevoerd door de KfW, de Duitse ontwikkelingsbank. Aanvragen voor dit steunprogramma dient u in via uw bank.

Noodpakket voor zzp’ers, micro-ondernemingen, boeren en free-lancers

Er is een noodpakket voor zzp’ers, micro-ondernemingen (ondernemingen met maximaal 10 werknemers) en anderen opgezet. Het pakket is per Bundesland gestructureerd (omdat er middelen van Bund en van Bundesländer ter beschikking worden gesteld). De omvang van de mogelijke uitbetalingen varieert. Daarnaast zijn er ook nog noodpakketen van de Bundesländer.

Zzp’ers en micro-ondernemingen met maximaal 5 werknemers kunnen tot aan EUR 9.000,00 voor een periode van drie maanden als onmiddellijke steun aanvragen.Voor ondernemingen met maximaal 10 werknemers kan het bedrag tot EUR 15.000,00 oplopen. Het gaat om een subsidie die niet terugbetaald hoeft te worden. Deze subsidie dient ertoe om lopende bedrijfskosten zoals huur, kredietverplichtingen of leasingtermijnen te kunnen voldoen. Voor de aanvraag van deze steunmaatregel zijn per Bundesland digitale loketten opengesteld.

 Meer informatie nodig? Gezamenlijk met onze Duitse partners zijn wij er voor u. Neem contact op met Ute Acker.